Všeobecné obchodní podmínky

1. Použití podmínek


Tyto "Všeobecné obchodní podmínky" upravují režim vztahů vznikajících mezi zákazníkem a společností GrowJOB s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno, IČ: 28310888, DIČ: CZ28310888 (dále jen „GrowJOB s.r.o.“) při účasti zákazníka na konferencích, přednáškách, kurzech a školení (dále souhrnně jako „akcích“) pořádaných společností GrowJOB s.r.o.

2. Objednávka

Objednávky účasti na jednotlivých akcích přijímáme prostřednictvím on-line přihlášek na našich webových stránkách, e-mailem nebo telefonicky. Došlé přihlášky jsou zařazovány dle termínu doručení. Po přijetí objednávky obdrží zákazník potvrzení registrace na e-mail.

3. Náhradníci

V případě překročení kapacity akce se může zákazník přihlásit jako náhradník. Pokud GrowJOB s.r.o. zjistí, že se uvolnilo místo, bude zákazník kontaktován a volné místo mu bude nabídnuto.

4. Cena

Ceny akcí jsou smluvní a jsou uváděny včetně DPH. Cena akce zahrnuje kromě poplatku za akci také cenu potřebných podkladů a materiálů, použití technického vybavení, rezervaci prostor a v případě konferencí, školení a kurzů může zahrnovat také občerstvení.

5. Úhrada

Registrační poplatek je splatný do 2 dnů po zaslání potvrzení registrace, nejpozději však v den konání akce, nedohodne-li se GrowJOB s.r.o. se zákazníkem jinak. Pokud nebude poplatek včas uhrazen, může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům.

Úhradu může zákazník provést:

Daňové doklady budou účastníkům na základě jejich žádosti zaslány prostřednictvím e-mailu do 14 dnů po připsání platby, není-li dohodnuto jinak. V případě platby v hotovosti je také možné vystavit přímo na místě konání akce zjednodušený daňový doklad.

Po domluvě je možná úhrada registračního poplatku také na základě zálohové faktury v EUR. Cena v EUR je stanovena na základě přepočtu směnného kurzu (devizy-prodej) vyhlašovaného ČNB ke dni vystavení zálohové faktury.

6. Storno

Objednávky je možné z vážných důvodů stornovat nejpozději jeden den před konáním akce zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v potvrzení registrace. Pokud již zákazník uhradil registrační poplatek, nabídne mu GrowJOB s.r.o. jiný termín, možnost vyslat za sebe náhradníka, nebo může zákazník požádat o vrácení registračního poplatku formou dobropisu.

7. Organizační změny

GrowJOB s.r.o. si vyhrazuje právo změny lektora, data a místa konání akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě GrowJOB s.r.o. umožní zákazníkům stornovat objednávku.

8. Zrušení akce

GrowJOB s.r.o. si vyhrazuje právo akci zrušit z organizačních, provozních důvodů či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již zákazník uhradil registrační poplatek, nabídne mu GrowJOB s.r.o. jiný termín, nebo může zákazník požádat o vrácení registračního poplatku formou dobropisu

9. Ochrana díla

Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu firmy GrowJOB s.r.o. jakýmkoliv způsobem zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

10. Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.

GrowJOB s.r.o. je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Zákazník přihlášením na akci dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí se shromažďováním, uchováním, předáním případné třetí straně v rámci partnerství k dané akci a dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti GrowJOB s.r.o. Zákazník může svůj souhlas kdykoli písemně odvolat.

 

V Brně dne 1.10.2015


Soubory:


Začátek spolupráce

Na ukázkové konzultaci zjistíme, zda nám vzájemná spolupráce bude vyhovovat.

Mám zájem o nezávaznou konzultaci »

Citáty

„Čím více je rozhodovací problém složitější, tím více máme tendenci vybírat výchozí variantu.”

Dan Ariely, profesor psychlogie a behaviorální ekonomie, Duke University (USA)


Facebook staňte se našimi fanoušky

Rychlý kontakt

Pavla Jonášová
Back office
tel.: +420 511 180 182
e-mail: pavla.jonasova@growjob.com

Newsletter