Všeobecné obchodní podmínky

1. Použití podmínek

Tyto "Všeobecné obchodní podmínky" upravují režim vztahů vznikajících mezi zákazníkem a společností GrowJOB s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno, IČ: 28310888, DIČ: CZ28310888 (dále jen „GrowJOB s.r.o.“) při účasti zákazníka na konferencích, přednáškách, kurzech a školení (dále souhrnně jako „akcích“) pořádaných společností GrowJOB s.r.o.

2. Objednávka

Objednávky účasti na jednotlivých akcích přijímáme prostřednictvím on-line přihlášek na našich webových stránkách, e-mailem nebo telefonicky. Došlé přihlášky jsou zařazovány dle termínu doručení. Po přijetí objednávky obdrží zákazník potvrzení registrace na e-mail.

3. Náhradníci

V případě překročení kapacity akce se může zákazník přihlásit jako náhradník. Pokud GrowJOB s.r.o. zjistí, že se uvolnilo místo, bude zákazník kontaktován a volné místo mu bude nabídnuto.

4. Cena

Ceny akcí jsou smluvní a jsou uváděny včetně DPH. Cena akce zahrnuje kromě poplatku za akci také cenu potřebných podkladů a materiálů, použití technického vybavení, rezervaci prostor a v případě konferencí, školení a kurzů může zahrnovat také občerstvení.

5. Úhrada

Registrační poplatek je splatný do 2 dnů po zaslání potvrzení registrace, nejpozději však v den konání akce, nedohodne-li se GrowJOB s.r.o. se zákazníkem jinak. Pokud nebude poplatek včas uhrazen, může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům.

Úhradu může zákazník provést:

Daňové doklady budou účastníkům na základě jejich žádosti zaslány prostřednictvím e-mailu do 14 dnů po připsání platby, není-li dohodnuto jinak. V případě platby v hotovosti je také možné vystavit přímo na místě konání akce zjednodušený daňový doklad.

Po domluvě je možná úhrada registračního poplatku také na základě zálohové faktury v EUR. Cena v EUR je stanovena na základě pevného smluvního přepočtu směnného kurzu 25 CZK / 1 EUR (tento kurz zohledňuje dodatečné náklady za převod měn).

6. Storno

Objednávky je možné z vážných důvodů stornovat nejpozději 2 pracovní dny před datem konání akce zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v potvrzení registrace. Pokud již zákazník uhradil registrační poplatek, nabídne mu GrowJOB s.r.o. jiný termín, možnost vyslat za sebe náhradníka, nebo může zákazník požádat o vrácení registračního poplatku formou dobropisu.

Při stornování objednávky 6 a více pracovních dnů před datem konání akce se vrací celý registrační poplatek.
Při stornování objednávky 2 až 5 pracovních dnů před datem konání akce se účtuje smluvní storno poplatek ve výši 50% uhrazená částky.
Storno objednávky již není možné provést v poslední pracovní den předcházející datu konání akce ani později.

7. Organizační změny

GrowJOB s.r.o. si vyhrazuje právo změny lektora, data a místa konání akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě GrowJOB s.r.o. umožní zákazníkům stornovat objednávku bez smluvního storno poplatku.

8. Zrušení akce

GrowJOB s.r.o. si vyhrazuje právo akci zrušit z organizačních, provozních důvodů či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již zákazník uhradil registrační poplatek, nabídne mu GrowJOB s.r.o. jiný termín, nebo může zákazník požádat o vrácení registračního poplatku formou dobropisu

9. Ochrana díla

Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu firmy GrowJOB s.r.o. jakýmkoliv způsobem zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

10. Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.

GrowJOB s.r.o. je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Zákazník přihlášením na akci dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí se shromažďováním, uchováním, předáním případné třetí straně v rámci partnerství k dané akci a dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti GrowJOB s.r.o. Zákazník může svůj souhlas kdykoli písemně odvolat.

V Brně dne 6.6.2017


Soubory:


Začátek spolupráce

Na ukázkové konzultaci zjistíme, zda nám vzájemná spolupráce bude vyhovovat.

Mám zájem o nezávaznou konzultaci »

Citáty

„Když si člověk připustí, že nic není jisté, tak musí, podle mého názoru, také připustit, že některé věci jsou daleko více jisté než jiné.”

Bertrand Russell, matematik, nositel Nobelovy ceny


Facebook staňte se našimi fanoušky

Rychlý kontakt

Pavla Jonášová
Back office
tel.: +420 511 180 182
e-mail: pavla.jonasova@growjob.com

Newsletter