Všeobecné obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen "VOP"), Obchodními podmínkami pro e-shop a Obchodními podmínkami pro akce.

Obchodní podmínky pro e-shop jsou dostupné na Internetové adrese: https://www.growjob.com/vop-shop

Obchodní podmínky pro akce jsou dostupné na Internetové adrese: https://www.growjob.com/vop-akce

Definice

V těchto Obchodních podmínkách:

Slevy

Provozovatel má právo poskytnout Zákazníkovi slevu z ceny Produktu. Slevy z ceny Produktu nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.

Úhrada a platba

Úhradu může Zákazník provést:

V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je Zákazník povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.

V případě bezhotovostní platby je povinnost Zákazníka provést úhradu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

Po domluvě je možná úhrada také na základě zálohové faktury v EUR. Cena v EUR je stanovena na základě pevného smluvního přepočtu směnného kurzu 25 CZK / 1 EUR (tento kurz zohledňuje dodatečné náklady za převod měn).

Mimosoudní vyřizování stížností

Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů.

V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy administrativa@growjob.com.

Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Užívání Portálu

Provozovatel tímto uděluje Zákazníkovi nevýhradní licenci k užívání Portálu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

Provozovatel má právo změnit Portál, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost Portálu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy Portálu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.

Zákazník je povinen dodržovat při užívání Portálu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Zákazník povinen nahradit v plném rozsahu.

Kontakt

V případě jakýchkoliv nejasností může Zákazník kontaktovat Provozovatele na e-mailové  adrese administrativa@growjob.com.

Ochrana osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji Zákazníků se řídí Zásadami ochrany osobních údajů Provozovatele, dostupnými na Internetové adrese: https://www.growjob.com/osobni-udaje

Rozhodné právo

Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

Účinnost

Tyto VOP vstupují v účinnost dne 9.9.2019.Začátek spolupráce

Na ukázkové konzultaci zjistíme, zda nám vzájemná spolupráce bude vyhovovat.

Mám zájem o nezávaznou konzultaci »

Facebook staňte se našimi fanoušky

Rychlý kontakt

tel.: +420 602 400 933
e-mail: info@growjob.com

BONUS-letter

Citáty

„It’s not easy. But it’s simple.”

William Ury, mediátor a vyjednavač