Všechny články

Článek Proč je prokrastinace nepřítel č. 1?

Prokrastinace, chorobné odkládání povinností, je fenoménem dnešní doby, který má nedozírné následky. Jak ji pochopit a bojovat s ní?

Autor:

Jádrem života jsou akce

Vše co v životě děláme se dá rozdělit na konkrétní akce. Některé akce mají pro nás hlubší význam či smysl, jiné nemají. Některé nám pomáhají získat energii, jiné nám ji berou. Rozlišujeme akce, které jsou důležité, jiné důležité nejsou. Akce mohou být vysoce časově nákladné, či pouze krátkodobé. Jiné jsou náročné na přemýšlení, či naopak naprosto triviální. Některé akce přinášejí pozitivní emoce, jiné nikoliv. Přesto všechno existuje jedno dělení akcí, které je klíčové. Jak říká profesor Zimbardo ve své studii The Time Paradox (Stanford, 2009):

 

"The core of your life can be reduced to two types of actions: those taken and those not taken."

"Jádro našich životů se da rozdělit na dva typy akcí, ty které uděláme a ty které ne."


 

Každý by pravděpodobně chtěl mít svůj život plný akcí, které pro něj mají hlubší smysl, které ho naplňují pozitivnímí emocemi. Pro dosažení dlouhodobých životních vizí (mít šťastnou rodinu, něco v životě dokázat, získat vzdělání a dovednosti, mít sportovní či pracovní úspěch, duchovní naplnění, materiální zaopatření, ...) je zapotřebí dělání akcí, které jsou náročné, nepříjemné či dlouhodobé.

Pokud bychom měli co nejpřesněji definovat prokrastinaci, pak bychom ji definovali jako: Chorobné odkládání důležitých akcí + jejich nahrazování nedůležitými, nebo dokonce žádnými činnostmi.

Naším cílem v boji s prokrastinací by tedy mělo být:

 • Vynechání nesmyslných akcí.
 • Naučit se dělat akce náročné, nepříjemné či dlouhodobé, které zapadají do životních cílů a vizí.
 • Získávání energie na dělání více akcí během dne, získání osobní efektivity a posilňování vůle.
 • Naučit se odpočívat, získávat ztracenou energii a bavit se, užívat si života.

Co tomu předchází?

1. Osobní vize

Abychom vůbec mohli akce mezi sebou porovnávat, plánovat jejich dělání, je třeba mít vytvořen určitý hodnotový systém. Pod pojmem osobní vize rozumíme odpověď na následující otázky:

 • Jaký je smysl mé existence?
 • Co chci v životě dokázat?
 • Jak má můj život dlouhodobě vypadat?
 • Čím bych chtěl být přínosný pro společnost?
 • Kam se má můj život směřovat?

Osobní vizi je výhodné si sepsat tak, abychom si ji mohli kdykoli připomínat (takzvaně kotvit), abychom ji mohli upravovat a hlavně abychom na ni nezapomínali. Lidský mozek často zapomíná i ty nejdůležitejší věci, v tomto případě proto není možné mu tak důležitý úkol, jako je kotvení osobní vize, svěřit. Silná a správně zpracovaná vize je jádrem boje proti prokrastinaci. V některém z budoucích článků na GrowJOB se této problematice budeme do detailu věnovat.

2. Systém akcí

Abychom se ve svých akcích mohli orientovat, je dobré mít určitý systém ve formě různých TODO listů, diářů či check-listů. Systém by měl obsahovat priority, být odolný proti různým nešvarům našich mozků. Převážně by měl obsahovat minimum takzvaných rozhodovacích dilemat. Jak prokázal jeden velmi zajímavý výzkum, pokud si člověk má vybrat mezi možností A a mezi možností B a tyto možnosti nejsou snadno porovnatelné, raději si nevybere žádnou možnost. Čím je tedy systém odolnější vůči selhání, tím více nám může pomoci v boji s prokrastinací. Naším cílem je právě takovýto systém vytvářet, neustále zdokonalovat a učit.

3. Neprokrastinovat boj proti prokrastinaci

Mnoho lidí selhává už ve fázi, kdy proti prokrastinaci teprve začínají bojovat. Už samo překonání této první překážky může znamenat, že člověk má z poloviny vyhráno. Je však zajímavé, že udělat první krok je často to nejtěžší. Lidé, jejichž prokrastinace je již v pokročilém stádiu, potřebují zásah okolí, který jim pomůže s problémem začít bojovat. Z tohoto důvodu děláme úvodní školení GrowJOB bezplatně, abychom zvýšili šanci neprokrastinování boje proti prokrastinaci.

4. Vlastní odpovědnost a hodnota času

Každý člověk si potřebuje nalít čistého vína, uvědomit si, že jeho život je jen a pouze v jeho rukou. Dnešní doba nám dává mnoho svobody a je jen na nás jak s touto svobodou a možnostmi naložíme. Těmto možnostem říkáme životní potenciál a jeho naplňování je právě jedním z hlavních poslání projektu GrowJOB. Čas je to nejdražší, co lidé v životě mají, nedá se půjčit, nedá se koupit. Jednou promarněný čas už nám nikdo nevrátí. Tak proč stále mnoho lidí svůj čas marní právě prokrastinováním?

Příčina prokrastinace

 • Chybí životní vize.
 • Složitý výběr z mnoha činností, neschopnost systematického přístupu k akcím.
 • Neschopnost odolat aktuálnímu pokušení, slabá vůle.
 • Nerealistické odhadnutí vlastních schopností, příliš velká sousta.
 • Ztráta důvěry ve změnu, naučená bezmoc.
 • Nechopnost začít s prokrastinací bojovat.

Jednou z příčin prokrastinace je neschopnost odolat aktuálnímu pokušení, toto pokušení často nezapadá do našich dlouhobých cílů a nemá pro náš život výrazný přínos. Příkladem prokrastinace u studentů může být sledování seriálů den před zkouškou, či trávení mnoha hodin na Facebooku místo přípravy ke studiu. Prokrastinace se dá nalézt i v pracovním procesu, příkladem může být odkládání důležité činnosti či její nahrazování jinou, méně důležitou prací.

Mnozí z nás se také uchýlí k prokrastinaci ve chvíli, kdy mají udělat nějakou netriviální činnost, která vyžaduje více přemýšlení. Člověk v takovém případě raději uklidí celý byt, srovná si obsah kabelky či složek v počítači. Odkládání povinností není záležitostí pouze studentů či mladých lidí. S tímto chorobným vzorcem chování se setkáváme stále více i u firem. Lidé nahrazují důležitou pracovní činnost činnostmi nedůležitými.

Mnoho článků a metod, které jsou v současné době dostupné, mohou naopak člověku uškodit a v konečném důsledku z něho udělat ještě většího prokrastinátora. Člověk například začne s prokrastinací bojovat, ale selže. To oslabí jeho důvěru v možnou změnu. Pokud takto selže několikrát, může sám sebe dostat do režimu, kdy už v možnou změnu nevěří. Obdobný vzorec chování se dá nalézt například u bulimie, depresí válečných veteránů či u závislosti na kouření nebo u nevěry. Obecně tento vzorec chování vede k nešťastnému a neefektivnímu životu. Naším cílem je vzorec prokrastinace pochopit a vytvořit funkční metody pro boj s ním.

Poselství tohoto článku?

Začněte s prokrastinací bojovat. Ale opatrně! Pokud selžete, do budoucna si ztěžujete celou sitauci. Když začnete s prokrastinačním vzorcem bojovat, bude to dlouhý a nelítostný boj. Často na celý život.